Menu

ประเทศบรูไนเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อไหร่ เป็นลำดับที่เท่าไหร่

Q ประเทศบรูไนเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อไหร่ A บรูไน (มาเลย์: Brunei) หรือ เนการาบรูไนดารุสซาลาม (มาเลย์: Negara Brunei Darussalam)  ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเป็นประเทศที่หก เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2527 หลังบรูไนประกาศเอกราชเมื่อวันที่ 1 มกราคม เพียงสัปดาห์เดียว   source: http://th.wikipedia.org/wiki/สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brunei_in_its_region.svg

อาเซียน +9 มีประเทศอะไรบ้าง

Q อาเซียน +9 มีประเทศอะไรบ้าง A อาเซียน + 9 มีการเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งประเทศจากอาเซียน +8  นั่นคือ แคนาดา อาเซียน + 8  เดิมนั้น มีประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รัสเซีย และอเมริกา ที่เป็นคูเจรจาทางการค้า   source: http://th.wikipedia.org/wiki/สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:East_asia_summit.PNG

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเริ่มใช้เมื่อไหร่

Q ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเริ่มใช้เมื่อไหร่ A ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (อังกฤษ: Asean Economics Community – AEC) คือ การร่วมกันทางเศรษฐกิจของประเทศในเขตอาเซียน เพื่อผลประโยชน์ในอำนาจการต่อรองทางเศรษฐกิจ การส่งออก และการนำเข้าของสินค้า เดิมจะเริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558  แต่เนื่องจากประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ยังไม่พร้อม จึงเลื่อนไปวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 source: http://th.wikipedia.org/wiki/ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สาระสำคัญของกฎบัตรอาเซียนมีอะไรบ้าง

Q สาระสำคัญของกฎบัตรอาเซียนมีอะไรบ้าง A ตามกฎบัตรนี้ อาเซียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล วัตถุประสงค์ ของกฎบัตรเป็นการประมวลบรรทัดฐาน (Norm) และค่านิยม (Value) ของอาเซียนที่สรุปได้ดังนี้ ภาพรวมของประชาคมอาเซียน การรักษาและเพิ่มพูนสันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพ การเพิ่มความร่วมมือด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม เป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ด้านเศรษฐกิจ สร้างตลาดและฐานการผลิตเดียวและความสามารถในการแข่งขันสูง การรวมตัวทางเศรษฐกิจที่มีการเคลื่อนย้ายเสรีของสินค้า/บริการ การลงทุนและแรงงาน การเคลื่อนย้ายทุนเสรียิ่งขึ้น ด้านความมั่นคงของมนุษย์ บรรเทาความยากจน และลดช่องว่างการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านความร่วมมือด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีพ ด้านสังคม ส่งเสริมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างสังคมที่ปลอดภัยมั่นคงจากยาเสพติด เพิ่มพูนความกินดีอยู่ดีของประชาชนอาเซียน ผ่านโอกาสที่ทัดเทียมกันในการเข้าถึงการพัฒนามนุษย์, สวัสดิการ และความยุติธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่คุ้มครองสภาพแวดล้อม ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ด้านวัฒนธรรม ส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียนโดยเคารพความหลากหลายและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ด้านการเมืองความมั่นคง คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างประชาธิปไตย เพิ่มพูนธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม

กฏบัตรอาเซียนมีกี่ข้อ กี่หมวด อะไรบ้าง

โครงสร้างของกฎบัตรนี้ ประกอบด้วย อารัมภบทและข้อบังคับ 55 ข้อใน 13 หมวด หมวด 1 วัตถุประสงค์และหลักการ – กล่าวถึงวัตถุประสงค์และหลักการ หมวด 2 สภาพบุคคลตามกฎหมาย – ระบุฐานะทางกฎหมาย หมวด 3 สมาชิกภาพ – อธิบายสมาชิก การรับสมาชิกใหม่ หมวด 4 องค์กร – กล่าวถึงองค์กรและทำงานประกอบด้วย ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน คณะมนตรีประสานงาน คณะมนตรีประชาคมอาเซียนต่างๆ องค์กรรัฐมนตรีเฉพาะสาขา คณะกรรมการถาวรประจำอาเซียน เลขาธิการและสำนักเลขาธิการ องค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน หมวด 5 องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน หมวด 6 ความคุ้มกันและเอกสิทธิ์ – เอกสิทธิ์ทางการทูตของอาเซียน หมวด

กฏบัตรอาเซียนประกาศใช้อย่างเป็นทางการที่ไหน เมื่อไหร่

Q กฏบัตรอาเซียนประกาศใช้อย่างเป็นทางการที่ไหน เมื่อไหร่ Aวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดขึ้นที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ในกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย ได้ประกาศใช้ กฎบัตรอาเซียนอย่างเป็นทางการ ส่งผลให้การดำเนินงานของอาเซียน เป็นไปภายใต้กฎหมายเดียวกันและปูทางไปสู่การสร้างตลาดเดียวในภูมิภาคภายใน 7 ปี source: http://th.wikipedia.org/wiki/กฏบัตรอาเซียน http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Association_of_Southeast_Asian_Nations_%28orthographic_projection%29.svg

ประเทศที่เสนอให้มีเขตการค้าเสรี คือประเทศใด

Q ประเทศที่เสนอให้มีเขตการค้าเสรีคือประเทศใด A ประเทศไทยเสนอให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีขึ้น ราวปี 2534 เขตการค้าเสรี (อังกฤษ: Free trade area, FTA) เป็นกลุ่มประเทศที่ได้ทำข้อตกลงที่จะทำการค้าแบบเสรี โดยกำจัด การเก็บภาษีศุลกากร การจำกัดส่วนแบ่ง (โควตา) และการให้สิทธิพิเศษ กับสินค้าส่วนใหญ่ (ถ้าไม่ทั้งหมด) ที่ทำการค้าขายระหว่างกัน source: http://th.wikipedia.org/wiki/สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vladimir_Putin_at_APEC_Summit_in_Thailand_19-21_October_2003-12.jpg

เพลงประจำชาติอาเซียนชื่อว่าอะไร หมายความว่าอย่างไร

Q เพลงประจำชาติอาเซียนชื่อว่าอะไร หมายความว่าอย่างไร A เพลงประจำชาติอาเซียน ชื่อ The ASEAN Way หมายถึง ความร่วมมือบนพื้นฐานของความยินยอมและความสมัครใจของสมาชิกเป็นหลัก การดำเนินการอยู่บนพื้นฐานของการปรึกษาหารือหรือการอาศัยฉันทามติ โดยเลี่ยงการอ้างสิทธิหน้าที่และการแทรกแซงทางการเมืองระหว่างสมาชิก   source: http://th.wikipedia.org/wiki/สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:East_asia_summit.PNG

อาเซียน +8 มีประเทศไหนเพิ่มเข้ามาบ้าง

Q อาเซียน +8 มีประเทศอะไรบ้าง A อาเซียน + 8  มีการเพิ่มเข้ามาอีกสองประเทศจากอาเซียน +6 ได้แก่ รัสเซีย และ อเมริกา อาเซียน + 6 เดิมนั้น มีประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ที่เป็นคูเจรจาทางการค้า   source: http://th.wikipedia.org/wiki/สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:East_asia_summit.PNG